วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ผังตระกูลพระยาพิชัย

ประวัติความเป็นมาของตระกูลวิชัยขัทคะ

            คำว่าตระกูล หรือสกุลที่ใช้กันนี้มาจากคำว่า "กุล" ในภาษาบาลี หรือคำสกุลในภาษาสันสกฤตแปลว่า วงศ์หรือพันธุชน หรือญาติ หรือฝูงชนซึ่งเกิดร่วมชาติกันคนทุกคน จึงเป็นผู้มีสกุลและทุกคนเป็นกุลบุตร หรือกุลธิดาเหมือนกันทั้งนั้น  เขามักจะกล่าวกันว่า คนนั้นเกิดในสกุลเก่า คนนี้เกิดในสกุลใหม่ แต่อันที่แท้นั้นสกุลทุกสกุลมีประวัติความเป็นมาที่สืบทอดกันมายาวนาน ดังเช่นตระกูล วิชัยขัทคะ เป็นตระกูลเก่าแก่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  บรรพบุรุษของตระกูลวิชัยขัทคะ คือ  พระยาพิชัยดาบหัก  
            สกุล "วิชัยขัทคะ" เป็นนามสกุลที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี 
โดยขุนศรีพัฒนากร (ท้าย) วิชัยขัทคะ ซึ่งเป็นสายตระกูลของพระยาพิชัยดาบหัก ได้ขอพระราชทานนามสกุลเพื่อเป็นศิริสวัสดิมงคลแก่วงศ์สกุล ณ วันที่
11  ธันวาคม พุทธศักราช 2456 จากการสืบค้นหลักฐานการขอพระราชทานนามสกุลมีดังนี้


           พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6  ได้พระราชทานนามสกุลของตระกูลพระยาพิชัยดาบหักว่า  วิชัยขัทคะอ่านว่า ( วิ-ไช-ขัด-ทะ-คะ ) ซึ่งแปลโดยอนุโลมว่า ดาบวิเศษ   ไว้ ณ  วันที่  17  ธันวาคม 2456


ผังตระกูล
          จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร พงศาวดาร และการสัมภาษณ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตระกูลพระยาพิชัยดาบหัก ผู้เขียนนำมารวบรวมและจัดทำเป็นผังตระกูไว้  โดย  link ไปที่  prayapichai  family  tree

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก

พระยาพิชัยดาบหัก

   วันที่ 10 สิงหาคม 2554 ออกนิเทศโรงพยาบาลตรอน และโรงพยาบาลพิชัย เป้าหมายเพื่อเป็นการติดตามการทำงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้การทำงาน ไปคร้ังน้ีเน้นกลุ่มโรคมะเร็ง  ผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด และผู้ป่วยระยะสุดท้าย